Ochorenia

Špecialisti na našej klinike
sa venujú celej škále
očných ochorení.

Sivý zákal - katarakta

Sivý zákal - katarakta

Znamená zníženú tranparentnosť šošovky, ktorá je za normálnych okolností číra.

Sivý zákal / katarakta

Zakalená šošovka bráni prechodu svetelných lúčov na sietnicu čo znamená pre pacienta zhoršené videnie. Najčastejšie vzniká vekom, začína sa prejavovať u ľudí nad 55 rokov. Môže však vzniknúť aj po úrazoch, vnútroočných operáciach, zápalových ochoreniach oka, ako aj pri celkovej dlhodobej liečbe medikamentami / kortikosteroidy/, ojedinele môže byť vrodený. Neliečený sivý zákal môže viesť až k slepote. Jediným riešením je operácia, pri ktorej sa zakalená očná šošovka nahradí umelou vnútroočnou šošovkou.

 

 

 

 

Refrakčné ochorenia

Refrakčné ochorenia

Refrakčné ochorenia nie sú vo svojej podstate ochorenia. Ide o odchýlku od normy. Ľudia to vnímajú ako potrebu nosiť okuliare.

Krátkozrakosť / Myopia


Refrakčná chyba, pri ktorej sa lúče svetla lámu tak, že ostrý obraz sa tvorí pred sietnicou a na sietnici je obraz rozmazaný. Spôsobuje zhoršené videnie do diaľky. Patrí medzi najčastejšie refrakčné chyby oka. Korekcia krátkozrakosti si vyžaduje mínusové sklá, rozptylky, ktoré zabezpečujú posun dopadajúcich svetelných lúčov do bodu najostrejšieho videnia.

Operačnou možnosťou odstránenia krátkozrakosti je laserový zákrok alebo implantácia vnútroočnej šošovky.

 

 

Ďalekozrakosť / Hypermetropia


Ide o refrakčnú chybu, pri ktorej sa lúče svetla lámu tak, že sa ostrý obraz tvorí za sietnicou a na sietnici je rozmazaný. Spôsobuje zhoršené videnie na krátke vzdialenosti. V detstve a ani v mladosti sa nemusí prejaviť. Korekcia ďalekozrakosti si vyžaduje plusové sklá, spojky, ktoré zabezpečujú posun dopadajúcich svetelných lúčov do bodu najostrejšieho videnia a zvyšujú dioptickú silu oka. Operačnou možnosťou odstránenia krátkozrakosti je laserový zákrok alebo implantácia vnútroočnej šošovky.

 

Astigamtizmus


Je to nerovnomerné zakrivenie optických plôch oka. Výsledkom je rozostrené a deformované videnie. Spôsobuje zníženie ostrosti videnia a zhoršené vnímanie detailov, a to pri pohľade do blízka aj do diaľky. Korekcia astigmatizmu si vyžaduje okuliarové sklá s cylindrickou dioptriou.

Operačnou možnosťou odstránenia krátkozrakosti je laserový zákrok alebo implantácia torickej vnútroočnej šošovky.

Presbyopia


Presbyopia je proces fyziologického úbytku, resp. poklesu šírky akomodácie (schopnosti zaostrenia na bližší bod). Začína sa prejavovať u väčšiny pacientov po 40. roku života. Vzniká potreba dávať si text ďalej od očí, človek nevie navliecť niť do ihly, má „krátke ruky“.

Korekcia stareckej slabozrakosti sa rieši buď okuliarmi na blízko, event. multifokálnymi okuliarmi /diaľka a blízko/. Chirurgickou možnosťou je operácia šošovky s implantáciou multifokálnej event. pseudoakomodačnej vnútroočnej šošovky.

Glaukóm / zelený zákal

Glaukóm / zelený zákal

Charakterizuje sa ako skupina očných ochorení, ktoré vedú k progresívnemu poškodeniu zrakového nervu.

Glaukóm

Zrakový nerv je dôležitý pre prenos informácii z oka do mozgu, kde prebieha vnímanie samotného zraku.  Zelený zákal je zo začiatku väčšinou bezpríznakové ochorenie, zvyčajne nebolí a nespôsobuje problémy, ale neliečený môže viesť k nevratnej slepote, preto je známy ako „tichý zlodej“ zraku. V pokročilejších štádiách ochorenia dochádza k výpadkom zorného poľa, neskôr poruche periférneho videnia a k celkovému zníženiu zrakovej ostrosti.

Hlavnou ale nie jedinou príčinou glaukómu je vysoký vnútroočný tlak.

Glaukóm nie je možné úplne vyliečiť, ale je dobre liečiteľný. Predpokladom k úspešnej liečbe a zachovaniu zraku je včasná a presná diagnostika. Glaukóm sa lieči v ľahších štádiách medikamentózne -kvapkami, v závažnejších štádiách je nutná operácia.

 

Strabizmus

Strabizmus

Strabizmus je nerovnobežné postavenie očí pri pozeraní do diaľky, dochádza k zabiehaniu jedného oka dovnútra alebo von, prípade hore alebo dole. Škúlenie nie je iba kozmetická vada, ale sprevádza ho porucha zraku.

Strabizmus / škúlenie

Podľa príčiny delíme strabizmus na dynamický, pri ktorom najčastejšou príčinou sú refrakčné chyby očí a paralytický, kde chybou je poškodenie hlavových nervov zásobujúcich okohybné svaly a ich centier. Podľa smeru úchylky môže by škúlenie smerom dovnútra = konvergentný stabizmus, alebo smerom von = divergentný strabizmus.

Ochorenia rohovky

Ochorenia rohovky

Ochorenia rohovky je skupina ochorení postihujúcich rohovku, teda priesvitnú klenbu v prednej časti oka. Voľným okom ju prakticky nevidíme, vnímame často až dúhovku, farebný kruh za rohovkou. Ak dochádza k poškodeniu rohovky, veľmi často táto stráca priehľadnosť, stáva sa menej priehľadnou až nepriehľadnou, sivastou až bielou.

Keratokonus

Keratokonus je asymetrické vyklenutie rohovky na podklade vrodenej menejcennosti tkaniva rohovky. Táto chyba sa najčastejšie začína prejavovať medzi 10-20. rokom života, rozvíja sa pomaly, postihuje obe oči. Častejší výskyt je u alergikov. Postupne zhoršuje videnie, pričom narastá krátkozrakosť s astigmatizmom. Najdôležitejšie je toto ochorenie odhaliť včas a jeho progresiu zastaviť. Možnosťami liečby je crosslinking (CXL), implantácia itrastromálnych rohovkových prstencov (ICRS), vo vysokých štádiách transplantácia rohovky.

 

 

 

 

Degenerácie a dystrofie rohoviek

Rohovka je časťou predného segmentu oka. Za normálnych okolností je transparentná a tvorí 20% povrchu oka. Z optického hľadiska je spolu so šošovkou najdôležitejšou časťou oka.

Vplyvom dedičných faktorov, faktorov prostredia alebo iných vplyvov, môže dochádzať k zmenám vo vrstvách rohovky s následným znížením transparencie a poklesom zraku. Jednotlivé zmeny rohovky možno riešiť transplantáciou rohovky v plnej hrúbke, alebo len poškodenej časti rohovky.

 

Rohovkové jazvy

Rohovkové jazvy, čiže zákaly v rôznych vrstvách rohovky vznikajú po úrazoch, zápaloch alebo iných ochoreniach rohovky. Pokiaľ sú lokalizované v centrálnej časti rohovky zhoršujú videnie. Môžu spôsobovať vysoký nepravidelný astigmatizmus.

 

 

 

Ochorenia mihalníc a pomocných orgánov oka

Ochorenia mihalníc a pomocných orgánov oka

Mihalnice, všeobecne nesprávne označované ako viečka podobne ako pomocné orgány oka, slzné cesty, svaly, spojovka, šľachy atď. môžu byť miestom niektorých ochorení. Najčastejšími sú zápaly. Vrodené vady a nádory sa však aj keď v menšom počte objavujú taktiež.

Pokles a chybné postavenie mihlaníc

Zmena postavenia mihalníc je spôsobená vo veľkej miere starnutím, ale vplývajú naň aj celkové ochorenia (svalové a nervové), poúrazové o očné pozápalové stavy.
Indikáciou na operáciu sú hlavne zmeny v zornom poli, chronické dráždenie oka, časté zápaly alebo nespokojnosť so svojím zovňajškom.

 • Ptóza

  Ptóza, alebo pokles mihalnice je nie len estetický, ale aj funkčný problém. S ptózou sa môže človek narodiť alebo ju môže získať. Najčastejšie ide o formy získaného poklesu mihalnice, ktorého dôvodom je poškodenie nervu, ktorý ovláda pohyb mihalnice. Liečba je najčastejšie chirurgická.

   

   

   

 • Entropium

  Pri entropiu sa mihalnica stáča dovnútra tak, že riasy sú privrátené k oku, čo spôsobuje jeho výrazné dráždenie, slzenie a začervenanie.

   

   

   

   

 • Ektropium

  Pri ektropiu sa spodná mihalnica odvracia od povrchu oka a oko je poškodzované vysychaním v dôsledku úbytku slzného filmu a následne je náchylné na infekcie a zápaly.

   

   

   

Nepriechodnosť slzných ciest

Pri nepriechodnosti slzných ciest slzy neodtekajú do nosovej dutiny a vytekajú z oka „ v nadmernom množstve“. Na rozdiel od plaču je výtok sĺz permanentný. Uvádza sa, že 60 až 70% novorodencov má nepriechodný slzovod. Časť odvodov slzného systému sa spriechodňuje spontánne často až v priebehu niekoľkých prvých týždňov života.
Príznaky: Vytekanie slzy z oka pacient pozoruje ako rušivý faktor. Slzu treba neustále utierať, opakujú sa zápaly slzných ciest a slzného vaku. Porucha býva obvykle jednostranná, niekedy je vrodená. U detí a dospelých sa najčastejšie vyskytuje po predchádzajúcom zápale slzných ciest, alebo po úraze strednej tretiny tváre. Porucha nebýva spojená s poruchou zraku. U starších pacientov treba vylúčiť nádorové ochorenie. Liečba: U novorodencov obvykle postačuje preplach slzných ciest. Pacientom, ktorým nepostačuje preplach alebo sondáž slzných ciest indikujeme operačnú liečbu.

Nádory a ochorenia spojoviek

Spojovka je povrchová vrstva, ktorá vytvára súvislý vak v prednej časti oka. Jej funkcia je predovšetkým ochranná a sekrečná.

 • Syndróm suchého oka

  Je to jedna z najčastejších očných chorôb, vedie k vážnym subjektívnym ťažkostiam vyúsťujúcich až k zhoršeniu zraku.

   

   

   

 • Chalaseon

  Je hnisavý zápal Meibových žliaz uložených v oblasti tarzálnej platničky. Príznakmi býva bolestivosť, opuch a začervenanie, môže dochádzať k zväčšeniu lymfatických uzlín priedušnicou a v oblasti sánky. V chronickej fáze je nebolestivý a je vlastne iba kozmetickým problémom. Lieči sa lokálnou aplikáciou antibiotík a chirurgicky incíziou s exkochleáciou.

   

   

   

   

   

 • Pterygium

  Je ružovkasté trojuholníkové fibrovaskulárne tkanivo prerastajúce cez rohovku oka. Je to v podstate duplikatúra spojovky. Vyskytuje sa nazálne / zo strany nosa/. Je prejavom degeneratívnych zmien rohovky ľudí žijúcich v prašnom a veternom prostredí a kde je veľa slnečného žiarenia. V prípade malého rozsahu nerobí žiadne ťažkosti, ale pri rozšírení do centra rohovky zhoršuje videnie a môže zanechať trvalé jazvy. Liečba je jedine operačná, ale sú možné recidívy.

   

   

   

   

   

Ochorenia sklovca a sietnice

Ochorenia sklovca a sietnice

Sklovec je transparentné, rôsolovité tkanivo, ktoré vypĺňa sklovcovú dutinu, čiže priestor medzi zadnou plochou šošovky a sietnicou. Jeho funkcia je optická a ochranná.
Najdôležitejšou a najcitlivejšou časťou oka je sietnica, ktorá obsahuje svetlocitlivé bunky, tyčinky a čapíky a nervové vlákna. Je to tenká vrstva, ktorá pokrýva zadnú, vnútornú stenu oka.

Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia je ochorenie sietnice v dôsledku cukrovky. Dochádza pri nej k poškodeniu ciev na sietnici v rôznom rozsahu. Vzniká a prebieha často nepozorovane, môže viesť až k slepote. U pacientoch trpiacich cukrovkou I. typu sa zmeny na sietnici vyskytujú až o 40% častejšie než u pacientov s cukrovkou II. typu. Diabetická retinopatia sa môže vyskytovať aj pri nekomplikovanej cukrovke, bez príznakov a bezbolestne. Preto je nevyhnutná prevencia v podobe pravidelného očného vyšetrenia.

Najnebezpečnejšou formou je tzv. proliferatívna diabetická retinopatia, ktorú charakterizuje novotvorba „chorých” ciev v sietnici, ktoré sú nestabilné a môžu ľahko krvácať do sietnice či do sklovca. V najhoršom prípade sa môžu tieto cievy zjazviť, a tak vyvíjať na sietnicu ťah a oddeliť ju od jej spodiny, pričom môže dôjsť až k jej odlúpeniu.

 

 

 

Vekom podmienená degenrácia makuly

Ide o ochorenie centrálnej časti sietnice – makuly (žltá škvrna) – ktoré je miestom najostrejšieho videnia v oku. Je to multifaktoriálne ochorenie, čiže sa predpokladá vplyv viacerých faktorov akými je vek, slnečné žiarenie, genetika, spôsob života, strava, fajčenie, ateroskleróza atď. Dochádza k postupnému poškodzovaniu buniek centrálnej sietnice vplyvom voľných radikálov, odpadových látok z metabolických procesov. VPDM vedie k poklesu zrakovej ostrosti, až k strate centrálneho videnia, k narušeniu schopnosti čítať, písať, rozoznávať tváre. Diagnostikovať VPDM pomáha samovyšetrenie amslerovou mriežkou, vyšetrenie očného pozadia, či OCT – optická koherenčná tomografia alebo fluorescenčnou angiografiou.

 

Hypertenzná retinopatia

Pod týmto pojmom rozumieme súbor zmien na očnom pozadí, ktoré vznikajú následkom vysokého krvného tlaku. Vysoký krvný tlak vedie k spazmom ciev, k presakovaniu tekutiny mimo cievy do sietnice alebo do sklovca, pri náhlom a vysokom zvýšení tlaku až ku vzniku krvácania.

 

 

 

Cievne ochorenia sietnice

Arteriálne uzávery – vznikajú upchatím artérie, ktorý sa napr. môže uvoľniť z väčších ciev v tele postihnutých aterosklerózou a krvným obehom je unášaný, až kým sa nezastaví v tých najtenších cievach, ktoré máme v sietnici alebo napríklad v mozgu.

Venózne oklúzie sú spôsobené zúžením alebo úplnym upchatím vény v sietnici. Tým dochádza k poruche odtoku krvi zo sietnice do krvného obehu a krv sa hromadí v sietnici. Dochádza k presakovaniu tekutiny a tvorbe edému (opuchu) a malých infarktov.

 

 

Odlúpenie sietnice / Amotio retinae

Oddelenie sietnice od pigmentovej vrstvy (takmer celá sietnica je na túto vrstvu len voľne priložená) si môžeme predstaviť ako poškodenie svetlocitlivej vrstvy fotoaparátu. Medzi sietnicu a a pigmentovú vrstvu preniká tekutina.

Rizikové faktory – krátkozrakosť, úraz oka, vnútroočné operácie oka, úrazy hlavy, cukrovka a pacient, ktorý je v riziku krvácania.

Ako sa odlúčenie prejavuje? Pacient vidí záblesky a obraz padajúcich sadzí, potom sa objavuje výpadok zorného poľa smerom od kraja zorného pola, ako clona resp. opona. Videnie je rozmazané a dochádza až k jeho strate.

 

  

 

Ochorenia zrakového nervu

Ochorenia zrakového nervu

Zrakový nerv, druhý hlavový nerv, je pokračovaním fotoreceptorov sietnice. Je tvorený tenkými vláknami, ktoré vedú zrakový signál z oka do zrakového centra v mozgu.

Atrofia papily zrakového nervu

Tento pojem označuje úbytok nervových vlákien, ktoré tvoria zrakový nerv. Je výsledkom poškodenia niektorej časti dráhy optického nervu. Papila je výrazne bledšia, subjektívne sa prejavuje zníženou zrakovou ostrosťou, kontrastnou citlivosťou, porušeným vnímaním farieb a výpadkami v zornom poli.

 

 

 

Opuch papily zrakového nervu

K opuchu papily zrakového nervu môže dôjsť pri rôznych ochoreniach. Najčastejšie je to pri zápaloch, ischémiách, stlačení alebo pri zvýšenom vnútrolebečnom tlaku.

 

 

Vrodené anomálie

Vrodené anomálie sú skupina ochorení, ktoré vznikajú na podklade chybného vývoja plodu v tehotenstve.

Patrí sem:  – hypoplázia – malá, nedovyvinutá papila zrakového nervu

    – megalopapila – ak je priemer papily zrakového nervu zväčšený 2 a viackrát

    – kolobóm – pri nedokonalom uzávere fetálnej očnej štrbiny

   fibae medullares – nadmerná myelinizácia nervových vlákien

      drúzová papila – hyalinové depozitá na papile zrakového nervu, a mnoho ďalších