Prístrojové vybavenie

Snažíme sa našim pacientom poskytnúť najlepšie služby, a k tomu u nás patrí aj široká škála najmodernejších diagnostických a terapeutických prístrojov.

OCT

OCT

Spektrálny optický koherentný tomograf (OCT) je očný prístroj, ktorý využíva funkciu optického lúča, jeho odrazu a posunu. Ten je potom následne spracovaný počítačom a prenesený pomocou farebnej škály do trojrozmerného obrazu. Poskytne nám dôležité údaje o vnútorných štruktúrach oka, na základe ktorých sa dokážeme najlepšie rozhodnúť, aký typ starostlivosti je pre pacienta najvhodnejší. Je to neinvazívna vyšetrovacia metóda.

Typy OCT vyšetrenia

OCT TZN

– optická koherentná tomografia

– využíva sa hlavne pri glaukóme a iných poškodenia zrakového nervu

– sleduje zrakový nerv, jeho veľkosť, tvar a pomer medzi jednotlivými štruktúrami, počet nervových vlákien

– umožňuje  sledovať účinok liečby a progresiu resp. zastavenie ochorenia pri danej liečbe

OCT MK

– optická koherentná tomografia

– vyšetrenie žltej škvrny v rezoch, kde je možné vidieť všetky vrstvy sietnice a ich možné ochorenie resp. postihnutie

OCT predného segmentu oka

– optická koherentná tomografia

– vyšetrenie rohovky /prednej časti oka/ v priereze, kde je viditeľné poškodenie a je rozsah do hĺbky rohovky

– vyšetrenie komorového uhlu

– vyšetrenie prednej komory oka

Počítačový perimeter

Počítačový perimeter

Moderný diagnostický prístroj pre presné a rýchle testovanie zorného poľa pomocou svetelných stimulov.
V závislosti od zvolenej testovacej stratégie umožňuje definovať prah citlivosti sietnice v danej oblasti, rovnako ako vykonať rýchly skríningový, glaukómový a neurologický test.

Topografia rohovky

Topografia rohovky

Ide o vysoko precízne viacúčelové vyšetrenie rohovky. Tento systém poskytuje najrýchlejšiu 3-dimenzionálnu analýzu celej rohovky so súčasným meraním jej hrúbky v každom jej bode. Umožňuje nám diagnostikovať niektoré ochorenia, ktoré nie sú viditeľné pod štrbinovou lampou, sledovať ich stabilitu a účinnosť liečby. Tiež je veľmi dôležité pred refrakčnými zákrokmi na zistenie stavu a patológií rohovky.

Pachymetria - hrúbka rohovky

Pachymetria - hrúbka rohovky

Pojem pachymetria označuje ultrazvukové meranie hrúbky rohovky. Ako normálna hrúbka rohovky sa v literatúre uvádzajú hodnoty okolo 550 mm. Pachymetrické vyšetrenie je základom pre všetky incízne a laserové zákroky na rohovke. Je pri ňom možné s vysokou presnosťou detekovať rohovkový edém.
Existujú dve metódy uskutočnenia pachymetrie:
– kontaktná – hrúbka je meraná ultrazvukovým pachymetrom, meranie je rýchle, nezaťažuje pacienta a prebieha tak, že hrot sondy sa dotkne rohovky, kde je vyslaný signál. Výhodou je, že hrúbka sa dá takto odmerať na rôznych miestach povrchu rohovky.
– bezkontaktná – využíva princíp optickej metódy – meranie hrúbky rohovky je pozorované pomocou štrbinovej lampy. Výhodou je technická jednoduchosť, nie je tu riziko prenosu infekčného ochorenia, nie je potrebné miestne anestetikum.

Endotelová mikroskopia

Endotelová mikroskopia

Vyšetrenie na endotelovom mikroskope je vysoko špecializované vyšetrenie rohovky, ktoré detailne odhaľuje kvalitu a štruktúru vnútornej vrstvy očnej rohovky – endotelu.
Vyšetrenie má veľký význam pred očnými operáciami:
operácia sivého zákalu
refrakčná výmena šošovky
implantácia vnútroočnej šošovky
laserová operácia ˇ
DSEK / DMEK – sledovanie endotelu po operácii
Endotel je porušený aj pri niektorých rohovkových ochoreniach ( ako napr. Fuchsová endotelová dystrifia…) a pomocou tohto vyšetrenia vieme sledovať progresiu resp. stabilitu ochorenia a event. naplánovať chirurgický zákrok.

GDx

GDx

Vyšetrenie na prístroji GDx (laserový analyzátor vrstvy nervových vlákien sietnice) umožňuje diagnostikovať glaukóm o 5 – 6 rokov skôr, ako dôjde k poškodeniu zraku. Vyšetrenie je rýchle, neinvazívne, nie je zaťažené subjektívnou chybou lekára ani pacienta, výsledok je k dispozícii okamžite. Vyšetrenie slúži tiež na monitorovanie vývoja už liečeného glaukómu a umožňuje stanoviť účinnosť liečby.

Funduskamera

Funduskamera

Vyšetrenie očného pozadia funduskamerou je dôležitou súčasťou komplexného očného vyšetrenia. Funduskamera vytvorý obraz očného pozadia bez nutnosti aplikácie mydriatík (bez nutnosti rozšírenia zrenice).
Pri vyšetrovaní hodnotíme:
– terč zrakového nervu
– sietnicu ako celok s útvarmi a patologickými zmenami, zmeny na cievach, zmeny na sietnici, osobitne vyšetrujeme oblasť žltej škvrny.

Je veľmi nápomocné pri diagnostike mnohých ochorení, nielen ochorení oka. Preto na vyšetrenie OP posielajú aj iní špecialisti – diabetológovia, reumatológovia… Potrebné sú kontroly očného pozadia aj pri užívaní mnohých liekov, hlavne hormonálnych prípravkov, antidepresív, antireumatík. Dôležité sú pravidelné kontroly OP pri cukrovke I aj II typu/na inzulíne, aj na tabletkách/, vysokom krvnom tlaku, reumatických ochoreniach, chorobách krvi, obličiek, pri nádorových ochoreniach, ochoreniach štítnej žľazy, pečene, neurologických ochoreniach, bolestiach hlavy, po úrazoch.

USG

USG

Ultrazvukové vyšetrenie oka umožňuje získať informácie o stave vnútra oka aj v prípadoch, keď sú optické médiá nepriehľadné. Využíva sa pri diagnostike odlúčenia sietnice, vnútroočných nádoroch a zakrvácaniach do bulbu, pri úrazoch a vnútroočných nekovových telieskach, ale aj v biometrii oka (na výpočet potrebnej umelej vnútroočnej šošovky na implantáciu pri extrakcii katarakty). V spojení s využitím Dopplerovho princípu je možné posúdiť aj cirkulačné pomery, napr. v nádoroch v zrakovom nerve.