Sietnicu nájdete v zadnej časti oka. Je to vnútorná tenká vrstva, v ktorej je obrovské množstvo ciev. Jej úlohou je zachytiť obraz vnímaného predmetu a zrakovým nervom ho odoslať do zrakových centier mozgu.

Ochorenia sietnice vznikajú z rôznych príčin. Človek sám si však chorobu diagnostikovať nevie. Aby ste s očami nemali problémy, určite absolvujte preventívne prehliadky. Ak sa však problém vyskytne, lekári a sestry z 3F Mikrochirurgie oka vám pomôžu.

Diabetická retinopatia

Je to ochorenie sietnice v dôsledku cukrovky. Dochádza pri nej k poškodeniu ciev na sietnici v rôznom rozsahu. Vzniká a prebieha často nepozorovane, hoci môže viesť až k slepote. U pacientov trpiacich cukrovkou I. typu sa zmeny na sietnici vyskytujú až o 40 % častejšie než u pacientov s cukrovkou II. typu. Diabetická retinopatia sa môže vyskytovať aj pri nekomplikovanej cukrovke, bez príznakov a bezbolestne. Preto je nevyhnutná prevencia v podobe pravidelného očného vyšetrenia.

Najnebezpečnejšou formou je tzv. proliferatívna diabetická retinopatia, ktorú charakterizuje novotvorba „chorých” ciev v sietnici, ktoré sú nestabilné a môžu ľahko krvácať do sietnice či do sklovca. V najhoršom prípade sa môžu tieto cievy zjazviť, a tak vyvíjať na sietnicu ťah a oddeliť ju od jej spodiny, pričom môže dôjsť až k jej odlúpeniu a nezvratnému poškodeniu.

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM)
Ide o ochorenie centrálnej časti sietnice – makuly (žltá škvrna) – ktoré je miestom najostrejšieho videnia v oku. Ide o multifaktoriálne ochorenie, predpokladá sa vplyv viacerých faktorov, akými sú vek, slnečné žiarenie, genetika, spôsob života, strava, fajčenie, ateroskleróza a ďalších. Dochádza k postupnému poškodzovaniu buniek centrálnej sietnice vplyvom voľných radikálov, odpadových látok z metabolických procesov. VPDM vedie k poklesu zrakovej ostrosti až k strate centrálneho videnia, k narušeniu schopnosti čítať, písať, rozoznávať tváre. Diagnostikovať VPDM pomáha samovyšetrenie amslerovou mriežkou, vyšetrenie očného pozadia, či OCT – optická koherenčná tomogra a alebo uorescenčná angiografia.

Najviac ohrození sú diabetici a starší ľudia

Cievne ochorenia sietnice

Arteriálne uzávery sietnice vznikajú z podobnej príčiny ako uzávery inde v tele napr. infarkt, cievna mozgová príhoda. Prejavujú sa náhlym zhoršením zraku alebo výpadkom zorného poľa. Jedná sa vždy o veľmi závažný a akútny zdravotný stav, pri ktorom treba ihneď vyhľadať lekárske vyšetrenie. Na sietnici môže dochádzať aj k venóznym trombózam.

Odlúpenie sietnice

Odlúpenie sietnice je jedno z najvážnejších akútnych očných ochorení. Je to oddelenie sietnice od pigmentovej vrstvy (takmer celá sietnica je na túto vrstvu len voľne priložená) a môžeme si ho predstaviť ako poškodenie svetlocitlivej vrstvy fotoaparátu. Medzi sietnicu a pigmentovú vrstvu preniká tekutina a sietnica prestáva fungovať, dochádza k jej poškodeniu a pokiaľ sa operačne nepriloží, tak hrozí nezvratná úplná slepota. Prejavuje sa zo začiatku zábleskami a obrazom padajúcich sadzí, potom sa objavuje výpadok zorného poľa smerom od kraja zorného poľa ako clona resp. opona, videnie je rozmazané.

ZDROJ: KOŠICE:DNES
Publikované: 6. augusta 2018