logo

Informačná povinnosť – pacienti

3 F s.r.o., IČO:36203661

Toryská 1, 040 11 Košice

______________________________________________________________________

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)

Spoločnosť  3 F s.r.o., IČO:36203661, sídlo: Toryská 1, 040 11 Košice spracuváva Vaše osobné údaje ako Prevádzkovateľ.

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov Vám týmto  prevádzkovateľ sprístupňuje ako dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú)  nasledovné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov:

Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré spracovávame  Vaše osobné údaje ako dotknutých osôb- pacientov/klientov v našich  informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní Vašich osobných údajov dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 Nariadenia.

  1.  Pacienti- evidencia
Účel a rozsah spracúvania osobných údajov pacientov  Prevádzkovateľ spracuváva osobné údaje pacientov za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Jedná sa o poskytovanie odbornej ambulantnej starostlivosti.  Poskytovateľ spracúva osobné údaje pacientov v rozsahu ustanovenom zákonom, najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy, údaje o chorobe, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich s Vašim zdravotným stavom a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti, údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, údaje o dočasnej pracovnej neschopnosti, údaje o liečebnom režime a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce, epidemiologicky závažné skutočnosti, identifikačné údaje Vašej zdravotnej poisťovne, kontaktné údaje Vás alebo Vašich blízkych, Pri cudzincoch alebo osobách bez štátnej príslušnosti môže byť spracúvaná fotokópia dokladu totožnosti alebo fotokópia dokladu preukazujúceho zdravotné poistenie.
Názov informačného systému   Evidencia pacientov
Právny základÚstava SR  č. 460/1992 Zb., zákon č. 576/2004 Z. z.                       o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,  zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,  zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,    zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov  ,  zákon č. 153/2013 Z. z.​ o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kategórie príjemcovZdravotné poisťovne, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, externé zariadenia podieľajúce sa na poskytovaní ZS –klinická biochémia, Dialýza, MR, DZS, RZS, RÚVZ.
Cezhraničný prenos os. údajovNeuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti

Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
  Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb  Fyzické osoby – pacienti.

2.Pacienti – objednávanie na vyšetrenie

Účel spracúvania osobných údajov  Prevádzkovateľ spracuváva osobné údaje pacientov- za účelom objednávania pacientov na vyšetrenie prostredníctvom elektronického kontaktného formulára. Prevádzkovateľ spracuváva osobné údaje pacienta v rozsahu titul, meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo.
Názov informačného systému IS Objednávanie pacientov na vyšetrenie
Právny základOprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
Kategórie príjemcovNeuskutočňuje sa
Cezhraničný prenos os. údajovNeuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov24 mesiacov po termíne objednania
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb  Fyzické osoby- pacienti

3. Pacienti/Klienti- fotografie, videozáznamy

Účel spracúvania osobných údajov  Prevádzkovateľ spracuváva osobné údaje pacientov- fotografie a /alebo videozáznamy pacientov za účelom zachytenia priebehu zdravotného výkonu pre propagáciu prevádzkovateľa za účelom budovania jeho dobrého mena. Propagácia prevádzkovateľa prebieha na webovej stránke, sociálnych sieťach a pod.  
Názov informačného systému IS Vyhotovovanie fotografií a videozáznamov pacientov
Právny základSúhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcovSprostredkovatelia- marketingová a reklamná agentúra
Cezhraničný prenos os. údajovNeuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov30 dní od odvolania súhlasu ( ak je možné po technickej stránke)
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania  Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb  Fyzické osoby- pacienti
Účel spracúvania osobných údajov  Prevádzkovateľ spracuváva osobné údaje pacientov- fotografie a /alebo videozáznamy pacientov za účelom zachytenia priebehu zdravotného výkonu pre propagáciu prevádzkovateľa za účelom budovania jeho dobrého mena. Propagácia prevádzkovateľa prebieha na webovej stránke, sociálnych sieťach a pod.  
Názov informačného systému IS Vyhotovovanie fotografií a videozáznamov pacientov
Právny základSúhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcovSprostredkovatelia- marketingová a reklamná agentúra
Cezhraničný prenos os. údajovNeuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov30 dní od odvolania súhlasu ( ak je možné po technickej stránke)
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania  Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb  Fyzické osoby- pacienti

4.Pacienti/Klienti- marketing

Účel spracúvania osobných údajov  Prevádzkovateľ spracuváva osobné údaje klienta/pacienta za účelom zasielania  marketingových ponúk prostredníctvom elektronickej pošty/newsletter (napr. o akciových zdravotných zákrokoch, a pod.). Poskytovateľ spracúva osobné údaje klientov- pacientov v rozsahu najmä titul, meno, priezvisko, emailová adresa
Názov informačného systému IS Marketing
Právny základOprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcovSprostredkovatelia- najmä marketingová a reklamná agentúra, poskytovatelia softvéru/IT služby
Cezhraničný prenos os. údajovNeuskutočňuje sa.
Lehoty na vymazanie os. údajov30 dní od odvolania súhlasu
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania  Neuskutočňuje sa
Kategórie dotknutých osôb  Fyzické osoby- pacienti/klienti

Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú  spracúvané sú oprávnené si kedykoľvek uplatniť písomne alebo elektronicky tieto práva:

  • Právo na prístup k osobným údajom – Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom prečo spracovávame vaše osobné údaje, aké kategórie osobných údajov spracovávame, s kým vaše osobné údaje zdieľame, ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty, aké máte práva, odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás), Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi
  • Právo na opravu – V prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov Vás žiadame a zároveň máte možnosť nás upozorniť a žiadať o doplnenie neúplných osobných údajov.
  • Právo na výmaz – „zabudnutie“- Ak spracovávame Vaše  osobné údaje , ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou infočnej spoločnosti (pri deťoch), môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
  • Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
  • Právo na prenos osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia.
  • Právo namietať-  Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov
  • Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu                        na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.

3 F s.r.o., IČO:36203661, Toryská 1, 040 11 Košice prijala ako prevádzkovateľ informačných systémov všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov, a to e-mailom zaslaným na adresu 3f.zodpovednaosoba@bnc.sk

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu vyššie uvedenú Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

UPOZORNENIE: Dotknuté osoby, ktorých osobné údaje sú  spracúvané v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú povinné prevádzkovateľovi:

  • Poskytnúť pravdivé osobné údaje nevyhnutné na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rozsahu:   meno,   priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska a zdravotné údaje potrebné na zistenie anamnézy.
  • Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených zákonom č. 576/2004 Z.z nevyžaduje. 

Neposkytnutie osobných údajov v potrebnom rozsahu danom týmto zákonom môže mať za následok neposkytnutie zdravotnej starostlivosti okrem poskytnutia neodkladnej zdravotnej  starostlivosti.

Odvolanie súhlasu dotknutej osoby v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti:

Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených zákonom č. 576/2004 Z.z nevyžaduje. Tento súhlas nemôže dotknutá osoba odvolať. Ostatné spracúvanie Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Súhlas na spracovanie osobných údajov je vždy vydaný za konkrétnym účelom. Osobné údaje sa nemôžu používať na iný účel ako účel vymedzený v súhlase. Pri nakladaní s osobnými údajmi aplikujeme princíp minimalizácie, čo znamená, že len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje odstránime z našej databázy.

close