logo

Poučenie dotknutej osoby

Poučenie dotknutej osoby- Informácia o spracúvaní osobných údajov pacientov objednávajúcich sa na vyšetrenie:

Riadne spracúvanie a ochrana  Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto by sme Vám radi poskytli informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Pri spracúvaní osobných údajov ste ako pacient, objednávajúci sa na vyšetrenie, dotknutou osobu, t.j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Pre objednanie na vyšetrenie je nevyhnutné, aby ste nám poskytli Vaše osobné údaje v rozsahu  uvedenom v kontaktnom elektronickom formulári.

Osobné údaje, ktoré uvediete v kontaktnom elektronickom formulári, budú použité spoločnosťou 3 F s.r.o., IČO: 36203661, Toryská 1, 040 11 Košice, ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý je v zmysle Nariadenia prevádzkovateľom, a to pre účely Vášho objednania na vyšetrenie  v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje budú uchovávané v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa počas doby 24 mesiacov po termíne objednania.

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

  • Právo na prístup k osobným údajom – Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom prečo spracovávame vaše osobné údaje, aké kategórie osobných údajov spracovávame, s kým vaše osobné údaje zdieľame, ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritéria na určenie tejto lehoty, aké máte práva, odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od Vás), Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi
  • Právo na opravu – V prípade nesprávnych alebo neúplných osobných údajov Vás žiadame a zároveň máte možnosť nás upozorniť a žiadať o doplnenie neúplných osobných údajov.
  • Právo na výmaz – „zabudnutie“- Ak spracovávame Vaše  osobné údaje , ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní môžete nás požiadať o vymazanie týchto údajov.
  • Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov Od momentu, kedy ste požiadali o opravu vašich osobných údajov alebo ak ste namietali proti spracovaniu a do momentu, kým nebudeme môcť problém vyšetriť alebo potvrdiť presnosť vašich osobných údajov máte nárok na obmedzené spracovanie. To znamená, že my (s výnimkou uchovávania osobných údajov) môžeme spracovávať vaše osobné údaje iba v súlade s vaším súhlasom, ak je to potrebné v súvislosti s právnymi nárokmi, na ochranu práv niekoho iného, alebo ak existuje významný verejný záujem na spracovaní. Môžete tiež požiadať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak je spracovanie nezákonné, ale nechcete, aby sme osobné údaje vymazali.
  • Právo na prenos osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia.
  • Právo namietať-  Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov

3 F s.r.o., IČO:36203661, Toryská 1, 040 11 Košice prijala ako prevádzkovateľ informačných systémov všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby za dohľad nad ochranou osobných údajov, a to e-mailom zaslaným na adresu: 3f.zodpovednaosoba@bnc.sk .

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na našu vyššie uvedenú Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov a vaše podnety a žiadosti budú preverené.

 Keď máte pochybnosti o zákonnosti spracúvania vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, to znamená, že ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 2 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

close