logo

Zásady ochrany osobných údajov

V  zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)  zaškrtnutím políčka udeľujem prevádzkovateľovi 3 F s.r.o., IČO:36203661, sídlo: Toryská 1, 040 11 Košice (ďalej len: „prevádzkovateľ“)súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel zasielania marketingových ponúk prostredníctvom elektronickej pošty vrátane informovania o novinkách a akciách prevádzkovateľa, a to v rozsahu: titul, meno, priezvisko, emailová adresa.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 30 dní od odvolania súhlasu (ak je to technicky možné). Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje zlikvidované a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:

  • moje osobné údaje môžu byť poskytované príjemcom-  najmä poskytovatelia softvéru/IT a servisné agentúry, reklamné  marketingové agentúry a ďalšie spolupracujúce subjekty
  • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
  • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
  • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
  • beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.

Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas  môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu 3f.zodpovednaosoba@bnc.sk

alebo

  • zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR – odvolanie súhlasu“ na obálke.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na

emailovej adrese:3f.zodpovednaosoba@bnc.sk

close